Pháp điển Net - Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/04/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/06/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
61/2015/NĐ-CP 09/07/2015 Chính phủ
Về việc quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software