Pháp điển Net - Công văn số 555/TTg-CN ngày 18/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 555/TTg-CN ngày 18/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
555/TTg-CN 
Ngaybanhanh
18/04/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/04/2017 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software