Pháp điển Net - Công văn số 555/TTg-CN ngày 18/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
        THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 555/TTg-CN

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 V/v Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020           

Kính gửi:   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2799/BKHĐT-QLKKT ngày 03 tháng 4 năm 2017 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên (Phụ lục kèm theo), cụ thể như sau:

- Giữ nguyên các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020: khu công nghiệp Hòa Cầm (137 ha), khu công nghiệp Liên Chiểu (289 ha), khu công nghiệp Hòa Khánh (396 ha), khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng (133 ha);

- Khu công nghiệp Đà Nẵng (khu An Đồn) với diện tích 50,1 ha, thực hiện theo Công văn số 499/TTg-CN ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2) từ 150 ha xuống 119 ha;

- Điều chỉnh tăng diện tích khu công nghiệp Hòa Ninh từ 200 ha lên 400 ha;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software