Pháp điển Net - Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước năm 2017 
Cấp hiệu lực
Chỉ thị 
Mavb
14/CT-TTg 
Ngaybanhanh
19/04/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước năm 2017 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/04/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software