Pháp điển Net - Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 18/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software