Pháp điển Net - Công văn số 828/BXD-KTXD ngày 17/04/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Công văn số 828/BXD-KTXD ngày 17/04/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
828/BXD-KTXD 
Ngaybanhanh
17/04/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Xây dựng 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/04/2017 
Nguoiky
Bùi Phạm Khánh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software