Pháp điển Net - Công văn số 837/BXD-KTXD ngày 17/04/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Công văn số 837/BXD-KTXD ngày 17/04/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
837/BXD-KTXD 
Ngaybanhanh
17/04/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Xây dựng 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/04/2017 
Nguoiky
Bùi Phạm Khánh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software