Pháp điển Net - Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
35 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
36/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về thương mại

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
89/2006/NĐ-CP 30/08/2006 Chính phủ
Về việc nhãn hàng hoá

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software