Pháp điển Net - Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án " Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 488/QĐ-TTg      

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

QUYếT ĐịNH

Về việc phê duyệt hiệp định giữa Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên minh Châu âu về một số lĩnh vực cụ thể trong vận chuyển hàng không

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 1329/BGTVT-HTQT ngày 11 tháng 3 năm 2011.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software