Pháp điển Net - Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 15/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hoà Bình
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 491/QĐ-TTg      

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tờ trình số 2866/TTr-BNN-XD ngày 05 tháng 4 năm 2017 và Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành số 08/BC-HĐTĐLN ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án; Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 2672/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2017 về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình (Dự án) với các nội dung sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình:

Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong phạm vi nguồn vốn dự kiến, đảm bảo tiến độ; bố trí ngân sách địa phương trong kế hoạch ngân sách hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai Dự án theo đúng cam kết tại văn bản số 308/UBND-NNTN ngày 23 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                         Trịnh Đình Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software