Pháp điển Net - Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/04/2017 của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/05/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
17/2011/TT-BTP 14/10/2011 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư; Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
14/2014/TT-BTP 15/05/2014 Bộ Tư pháp
Về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  
 Thông tư Liên tịch
04/2006/TTLT-BTP-B... 13/06/2006 Bộ Tư pháp;Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất (Phần II-hết)

  
 Thông tư Liên tịch
04/2006/TTLT-BTP-B... 13/06/2006 Bộ Tư pháp;Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất (Phần I)

  
 Thông tư
07/2005/TT-BTP 31/08/2005 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước

  
 Thông tư Liên tịch
01/2005/TTLT-BTP-BNV 24/01/2005 Bộ Tư pháp;Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

  
 Thông tư
339/1998/TT-BTP 19/03/1998 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software