Pháp điển Net - Thông tư số 68/2017/TT-BQP ngày 01/04/2017 của Bộ Tư pháp về việc quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng, nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/05/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
54 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software