Pháp điển Net - Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/04/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/04/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
02/2017/TT-BTTTT 
Ngaybanhanh
04/04/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Trichyeu
Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/2017 
Nguoiky
Trương Minh Tuấn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software