Pháp điển Net - Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
21 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software