Pháp điển Net - Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 444/QĐ-TTg      

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Về việc kiện toàn nhân sự ban chỉ đạo Trung ương phong trào
" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa "

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tham gia các tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu các tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, ủy viên.

32. Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ủy viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động và các nội dung khác liên quan tiếp tục thực hiện theo các Quyết định số: 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 và số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất kiện toàn các nội dung nêu trên nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                             THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software