Pháp điển Net - Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software