Pháp điển Net - Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/04/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Thanh tra "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/05/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
03/2015/TT-TTCP 20/05/2015 Thanh tra Chính phủ
Về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Thanh tra "

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software