Pháp điển Net - Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
08/2017/TT-BGDĐT 
Ngaybanhanh
04/04/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Trichyeu
Về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/05/2017 
Nguoiky
Bùi Văn Ga 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
32 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
10/2009/TT-BGDĐT 07/05/2009 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software