Pháp điển Net - Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/05/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
32 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
10/2009/TT-BGDĐT 07/05/2009 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software