Pháp điển Net - Thông báo số 10/2017/TB-LPQT ngày 06/03/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 10/2017/TB-LPQT 

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa ấn Độ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký tại Hà Nội ngày 03 tháng 9 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 02 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Nghị định thư theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                      Q. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế

                                                                                        Lê Thị Tuyết Mai


NGHị ĐịNH THƯ SửA ĐổI
HIệP ĐịNH GIữA
CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA ấN Độ
Về TRáNH ĐáNH THUế HAI LầN Và NGĂN NGừA VIệC TRốN LậU THUế ĐốI VớI CáC LOạI THUế ĐáNH VàO THU NHậP

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa ấn Độ,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
17 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software