Pháp điển Net - Thông báo số 10/2017/TB-LPQT ngày 06/03/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
17 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software