Pháp điển Net - Công văn số 1709/TCHQ-TXNK ngày 16/03/2017 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hoá bị tổn thất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 1709/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 V/v xử lý thuế hàng hóa bị tổn thất      

Kính gửi:   - Cục Hải quan TP. Hà Nội;

- Công ty TNHH Kính Việt Hưng.

(KCN Như Quỳnh, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 661/HQHN-TXNK ngày 6/3/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội; công văn số 170/VHG-XNK ngày 09/3/2017 Công ty TMHH Kính Việt Hưng về việc giải trình nguyên nhân và đề nghị xem xét giảm thuế đối với lô kính nhập khẩu bị tổn thất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software