Pháp điển Net - Thông tư số 49/2017/TT-BQP ngày 08/03/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 49/2017/TT-BQP ngày 08/03/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
49/2017/TT-BQP 
Ngaybanhanh
08/03/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Quốc phòng 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/04/2017 
Nguoiky
Phan Văn Giang 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
37 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
10/2016/QĐ-TTg 03/03/2016 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software