Pháp điển Net - Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13/03/2017 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
55 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
04/2013/QĐ-KTNN 05/04/2013 Kiểm toán Nhà nước
Về việc ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software