Pháp điển Net - Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13/03/2017 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13/03/2017 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
02/2017/QĐ-KTNN 
Ngaybanhanh
13/03/2017 
Coquanbanhanh
Kiểm toán Nhà nước 
Trichyeu
Về việc ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/04/2017 
Nguoiky
Hồ Đức Phớc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
04/2013/QĐ-KTNN 05/04/2013 Kiểm toán Nhà nước
Về việc ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software