Pháp điển Net - Công văn số 2394/VPCP-KTTH ngày 15/03/2017 của Chính phủ về việc Ấn Độ tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản từ Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 2394/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

V/v ấn Độ tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản từ Việt Nam    

Kính gửi:   - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Công Thương.

Về thông tin phản ánh ấn Độ đã tạm ngừng nhập khẩu hạt cà phê, tre, tiêu đen, quế, sắn và thanh long từ Việt Nam, quyết định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 3 năm 2017 và được đưa ra sau khi Việt Nam phát thông báo sẽ tạm ngừng nhập khẩu đậu phộng, hạt hạt muồng, hạt ca cao, hạt đậu cô ve và quả me từ ấn Độ kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017; Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan nghiên cứu, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương hướng xử lý phù hợp trong tháng 3 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

                                                                                  Bộ TRƯởNG, CHủ NHIệM

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software