Pháp điển Net - Công văn số 2353/VPCP-TCCB ngày 15/03/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 2353/VPCP-TCCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 V/v xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg

Kính gửi:   - Bộ Nội vụ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2352/PTr-TCCB ngày 06 tháng 3 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dụng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software