Pháp điển Net - Công văn số 2375/VPCP-NC ngày 15/03/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập, giải thể, nhập, chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 2375/VPCP-NC

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

V/v hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Kính gửi:   - Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 500/TTr-BNV ngày 06 tháng 02 năm 2017 về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 131 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software