Pháp điển Net - Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
06/2017/TT-BGDĐT 
Ngaybanhanh
15/03/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Trichyeu
Về việc ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2017 
Nguoiky
Bùi Văn Ga 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
15/2011/TT-BGDĐT 09/04/2011 Bộ Giáo dục và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  
 Quyết định
62/2008/QĐ-BGDĐT 25/11/2008 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

  
 Quyết định
36/2007/QĐ-BGDĐT 28/06/2007 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software