Pháp điển Net - Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
07/2017/TT-BGDĐT 
Ngaybanhanh
15/03/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2017 
Nguoiky
Bùi Văn Ga 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
42/2008/QĐ-BGDĐT 28/07/2008 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software