Pháp điển Net - Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/03/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/03/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
831/QĐ-BYT 
Ngaybanhanh
11/03/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Y tế 
Trichyeu
Về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/03/2017 
Nguoiky
Nguyễn Thị Kim Tiến 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software