Pháp điển Net - Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/03/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban NHÂN DÂN                         CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

     THàNH PHố Hồ CHí MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 12/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của thanh tra quận - huyện

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố Hồ CHí MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 528/TTr-SNV ngày 16 tháng 02 năm 2017 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 710/STP-VB ngày 25 tháng 01 năm 2017.

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Khi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận - huyện có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Thanh tra, Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Uỷ ban nhân dân quận - huyện giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

5. Đối với Uỷ ban nhân dân các phường - xã, thị trấn:

a) Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc Uỷ ban nhân dân các phường - xã, thị trấn thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra;

b) Hướng dẫn các phường - xã, thị trấn về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác do Thanh tra quận - huyện quản lý.

Chương IV
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Chánh Thanh tra quận - huyện có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Thanh tra phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và nội dung Quy chế này, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện quyết định để thi hành.

Điều 9. Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software