Pháp điển Net - Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 14/03/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban NHÂN DÂN                         CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

     THàNH PHố Hồ CHí MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 13/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố Hồ CHí MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 258/TTr-SDL ngày 16 tháng 02 năm 2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 763/TTr-SNV ngày 02 tháng 3 năm 2017.

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Đối với những vấn đề lớn, có liên quan đến các đoàn thể thì Giám đốc Sở phải mời tham gia hoặc hỏi ý kiến bằng văn bản với lãnh đạo của đoàn thể đó trước khi trình Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 12. Hoạt động đối ngoại

1. Đối với tổ chức quốc tế, tổ chức của Chính phủ và phi Chính phủ, các tổ chức khác của nước ngoài, cá nhân nước ngoài, kể cả công dân Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài (sau đây gọi là đối tác nước ngoài): Sở có chức năng tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về quan hệ, hợp tác và hội nhập quốc tế về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

2. Sở Du lịch chịu trách nhiệm tham mưu và trình Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về du lịch, các chương trình, dự án quốc tế tài trợ về du lịch; tham gia các tổ chức quốc tế; các hội nghị, hội thảo, hội chợ, sự kiện, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế về du lịch theo phân công và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố và quy định của pháp luật.

Chương V
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 13. Căn cứ nội dung Quy chế này, Giám đốc Sở Du lịch có trách nhiệm ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở đã được phê duyệt.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Sở Du lịch phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, kiến nghị Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
17/2015/QĐ-UBND 20/03/2015 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software