Pháp điển Net - Công văn số 1603/TCHQ-TXNK ngày 14/03/2017 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 1603/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

V/v miễn thuế nhập khẩu          

Kính gửi:   - Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang;

- Công ty TNHH Ngọc Thành Phú Quốc.

(Đ/c: số 328, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16/CV-NTPQ/16 ngày 29/12/2016 của Công ty TNHH Ngọc Thành Phú Quốc, công văn số 121/HQKG-NV ngày 09/02/2017 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc miễn thuế nhập khẩu đối với tàu cao tốc Ngọc Thành 03, Ngọc Thành 04. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a. Thiết bị, máy móc;

b. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy...

Tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: "Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software