Pháp điển Net - Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07/03/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07/03/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
02/2017/TT-BTNMT 
Ngaybanhanh
07/03/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/04/2017 
Nguoiky
Võ Tuấn Nhân 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
44 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software