Pháp điển Net - Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 13/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 321/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Sửa đổi điều 3 quyết định số 43/QĐ-TTG ngày 09 tháng 01 năm 2012
về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc thành lập ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc thành lập ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu như sau:

"Điều 3. Thành viên của ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

h) Một số chuyên gia quản lý, nhà nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Khi có sự thay đổi nhân sự tham gia ủy viên ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Bộ, cơ quan có liên quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về Văn phòng ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và báo cáo Chủ tịch ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

4. Các thành viên của ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                             THủ TƯớNG                

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
43/QĐ-TTg 09/01/2012 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thành lập Uỷ ban quốc gia về biến đổi khí hậu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software