Pháp điển Net - Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
40/2017/TT-BGTVT 09/11/2017 Bộ Giao thông - Vận tải
Về việc hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
21/2011/NĐ-CP 29/03/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
03/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

  
 Quyết định
51/2011/QĐ-TTg 12/09/2011 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software