Pháp điển Net - Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 09/03/2017 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
28/2017/TT-BCT 08/12/2017 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software