Pháp điển Net - Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                    Và Xã HộI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 07/2017/TT-BLĐTBXH         

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

THÔNG TƯ

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương VI
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

2. Bãi bỏ Mục II Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề và Chương III của Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                          Doãn Mậu Diệp

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
40/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

  
 Thông tư
09/2008/TT-BLĐTBXH 27/06/2008 Bộ Lao động,Thương ...
Về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software