Pháp điển Net - Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
40/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

  
 Thông tư
09/2008/TT-BLĐTBXH 27/06/2008 Bộ Lao động,Thương ...
Về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software