Pháp điển Net - Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/03/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 30/NQ-CP       

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

NGHị QUYếT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017, tổ chức vào ngày 01 tháng 3 năm 2017,

QUYếT NGHị

1. Về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định quy định về công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy hiện hành; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan dự thảo Nghị quyết về công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, báo cáo Chính phủ xem xét để trình Quốc hội; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Chương trình tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2017.

- Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cả trong và ngoài cơ sở cai nghiện.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án trong quý II năm 2017, trong đó bố trí, cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; rà soát, phân loại đối tượng sau khi tiếp nhận để quản lý, tổ chức tốt việc cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

13. Về đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Chính phủ thống nhất với dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình ủy ban thường vụ Quốc hội./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/03/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software