Pháp điển Net - Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ XÂY DựNG                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 02/2017/TT-BXD  

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nội dung tham khảo kèm theo

Để có nội dung toàn văn, đề nghị Quý khách hàng truy cập vào website http://legal.khaitri.vn  để sử dụng văn bản gốc hoặc liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

P.802, Toà nhà 24-T1 Hoàng Đạo Thuý - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 464 464. Fax: (04) 37474311

E-mail: Khaitrihn@khaitri.vn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
22 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
44/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
09/2010/TT-BXD 04/08/2010 Bộ Xây dựng
Về việc quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software