Pháp điển Net - Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
22 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
44/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
09/2010/TT-BXD 04/08/2010 Bộ Xây dựng
Về việc quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software