Pháp điển Net - Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
57/2008/QĐ-BLĐTBXH 26/05/2008 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software