Pháp điển Net - Thông báo số 04/2017/TB-LPQT ngày 24/02/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 04/2017/TB-LPQT 

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ, ký tại Can-bê-ra ngày 18 tháng 3 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Thỏa thuận theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                      Q. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế

                                                                                        Lê Thị Tuyết Mai


THỏA THUậN
GIữA
CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

 CHíNH PHủ Ô-XTƠ-RÂY-LI-A
Về CHƯƠNG TRìNH LAO ĐộNG KếT HợP Kỳ NGHỉ

CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
Và CHíNH PHủ Ô-XTƠ-RÂY-LI-A

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software