Pháp điển Net - Chỉ thị số 1193/CT-TCHQ ngày 28/02/2017 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 1193/CT-TCHQ   

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

CHỉ THị

Về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017

Năm 2016, tình hình kinh tế xã hội có những biến động không thuận lợi cho công tác thu ngân sách. Dự toán được xây dựng trên cơ sở dự báo tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,7% nhưng thực tế chỉ đạt 6,21%, giá dầu thô dự kiến để xây dựng dự toán là 60 USD/thùng nhưng thực tế bình quân cả năm chỉ đạt khoảng 41 USD/thùng; các Hiệp định thương mại tự do (FTA) bước vào giai đoạn cắt giảm sâu thuế nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao, số thu chiếm tỷ trọng lớn; môi trường tại các tỉnh miền Trung cũng tác động tiêu cực đến số thu của ngành hải quan,... Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở tất cả các đơn vị trong ngành, thu ngân sách nhà nước năm 2016 của ngành hải quan đạt 100,8% dự toán.

Năm 2017, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách ngành Hải quan theo quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính là 285.000 tỷ đồng (tăng 5,6% so với dự toán năm 2016); giao chỉ tiêu phấn đấu là 290.000 tỷ đồng (tăng 7,4% so với dự toán 2016) trong bối cảnh tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; thuế suất thuế nhập khẩu theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ngày càng cắt giảm mạnh.

Căn cứ Thông tư 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN năm 2017, công văn số 668/BTC-NSNN ngày 16/01/2017 về tổ chức điều hành NSNN quý I/2017; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các nhiệm vụ dưới đây:

I. Nhiệm vụ chung:

1. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trong đó:

1.1. Tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính như: tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp và Tổ tư vấn Hải quan - Doanh nghiệp; định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp: chủ động gặp gỡ và kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục Hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế...

1.2. Triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia và cơ chế hải quan một cửa Asean với mục tiêu: Xây dựng cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia sẵn sàng cho việc kết nối và cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính của Bộ, ngành có liên quan; thực hiện kết nối trao đổi thông tin trong cơ chế một cửa Asean và các khu vực khác phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software