Pháp điển Net - Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về việc quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 20/2017/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

NGHị ĐịNH

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ghi chú:

 Những cột chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.

 

 

Ghi chú:

- Những cột chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
43 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
78/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội
Về quản lý thuế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software