Pháp điển Net - Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về việc quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
43 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
41/2017/TT-BTC 28/04/2017 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Công văn
252/CP-KTTH 05/06/2017 Chính phủ
Về việc đính chính sai sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
78/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội
Về quản lý thuế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software