Pháp điển Net - Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
207/2017/TT-BQP 23/08/2017 Bộ Quốc phòng
Về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
98/2015/QH13 26/11/2015 Quốc hội
Về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
98/2015/QH13 26/11/2015 Quốc hội
Về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software