Pháp điển Net - Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 29/NQ-CP       

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

NGHị QUYếT

Về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và
Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần
và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 07/TTr-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2017,

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software