Pháp điển Net - Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chí phí khảo sát xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Chính phủ
Về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
17/2013/TT-BXD 30/10/2013 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software