Pháp điển Net - Công văn số 08/BXD-QHKT ngày 14/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn và Đề án công nhận đô thị loại IV toàn huyện Hoài Nhơn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Công văn số 08/BXD-QHKT ngày 14/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn và Đề án công nhận đô thị loại IV toàn huyện Hoài Nhơn 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
08/BXD-QHKT 
Ngaybanhanh
14/02/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Xây dựng 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn nội dung lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn và Đề án công nhận đô thị loại IV toàn huyện Hoài Nhơn 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2017 
Nguoiky
Vương Anh Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software