Pháp điển Net - Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hoả táng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
08/2016/QĐ-UBND 21/03/2016 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn thành phố

  
 Quyết định
05/2013/QĐ-UBND 25/01/2013 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software