Pháp điển Net - Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hoả táng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban NHÂN DÂN                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

           THàNH PHố Hà NộI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 03/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 QUYếT ĐịNH

Về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Hà Nội;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và phương án thực hiện hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng cụ thể hàng năm, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng hàng năm; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích; chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Trưởng Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                    TM. Uỷ ban NHÂN DÂN                                CHủ TịCH

                                                                                       Nguyễn Đức Chung

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
08/2016/QĐ-UBND 21/03/2016 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn thành phố

  
 Quyết định
05/2013/QĐ-UBND 25/01/2013 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software