Pháp điển Net - Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 199/QĐ-TTg      

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 QUYếT ĐịNH

Phê duyệt chương trình thực hiện Kết luận số 05-kl/tw ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-ct/tw của Bộ Chính trị khóa x về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình phòng, chống tội phạm).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Tổ CHứC THựC HIệN

1. Ban Chỉ đạo 138/CP có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chương trình này.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung trong Chương trình này; tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án. Định kỳ (6 tháng và hàng năm) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Công an chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; tham mưu Chính phủ tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm vào năm 2020.

4. Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu của từng ngành, từng địa phương./.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                                      PHó THủ TƯớNG

                                                                                        Trương Hòa Bình

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
24 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software