Pháp điển Net - Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
200/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
14/02/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2017 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
17 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software