Pháp điển Net - Công văn số 222/TTg-KTTH ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp quốc phòng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 222/TTg-KTTH

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

V/v bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp quốc phòng  

Kính gửi:   - Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Công văn số 11779/BQP-TC ngày 24 tháng 11 năm 2016), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 19/BTC-TCDN ngày 03 tháng 01 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10833/BKHĐT-PTDN ngày 29 tháng 12 năm 2016) về việc bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Hợp tác kinh tế - Quân khu 4, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Quốc phòng khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020; rà soát các doanh nghiệp nhà nước đủ điều kiện để đề nghị công nhận doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở đó xây dựng phương án tổng thể về đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh nhưng vốn điều lệ hiện tại không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software