Pháp điển Net - Công văn số 227/TTg-CN ngày 16/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án Khu cảng tổng hợp và trung tâm Logistics Cái Mép hạ và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hoá và thể thao tại khu đất Paradise, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 227/TTg-CN

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

V/v đầu tư Dự án Khu cảng tổng hợp và trung tâm Logistics Cái Mép hạ và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa và thể thao tại khu đất Paradise, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.       

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Công văn số 1258/GELE-ITC ngày 28 tháng 10 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Công Thương (Công văn số 12295/BCT-XNK ngày 21 tháng 12 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10479/BKHĐT-ĐTNN ngày 20 tháng 12 năm 2016), Giao thông vận tải (Công văn số 14984/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 12 năm 2016) và Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 5092/BVHTTDL-KHTC ngày 12 tháng 12 năm 2016) về việc đầu tư Dự án Khu cảng tổng hợp và Trung tâm Logistics Cái Mép hạ, huyện Tân Thành và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa và thể thao tại khu đất Paradise, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/02/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software