Pháp điển Net - Thông tư số 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
27 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
234/2012/TT-BTC 28/12/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software